Museumwijzer

De Museumwijzer – Waar staat het voor?
De Museumwijzer past in het eerste onderdeel van het project Museumkompas. Het deelproject onderzoekt de ‘wezensvraag’ van musea. Wezensvragen zijn concrete vragen als: Waartoe is ons museum op aarde? Welke noodzaak vervult dit museum? Hoe dienen wij met ons museum de gemeenschap? Welke functie heeft ons museum in de samenleving? De ‘wezensvragen’ zijn bedoeld om te reflecteren op de functie en de toegevoegde waarde van uw eigen museum en geeft een aanzet tot een discussie over de (gewenste) maatschappelijke positionering. De Museumwijzer schept ruimte voor discussie over de gevolgde en te volgen koers. In een later stadium van het project zal met behulp van de Museumwijzer bepaald kunnen worden wat voor type crossmediale dienst bij kan dragen aan de positionering en geplande strategie van uw museum.

De Museumwijzer – Op welke manier invullen?
We vragen u aan te geven bij welk museum u werkzaam bent.
We vragen u welke functie en bij welke afdeling u werkzaam bent. Vergelijking van deze informatie kan verschillen en overeenkomsten binnen de organisatie tonen.
Daarna vragen we u om te bedenken welk publieksonderdeel van uw organisatie u gebruikt als referentie. Dit om ervoor te zorgen dat u bij het invullen van de vragen een gelijke focus houdt.
De museumwijzer bestaat uit 20 vragen die vanuit twee perspectieven ingevuld: vanuit de huidige situatie én vanuit het toekomstige wensbeeld van het museum. De vragen in de Museumwijzer gaan vanuit die twee perspectieven onder andere over hoe uw museum zich naar het publiek richt, hoe u wilt dat uw museum gezien wordt, welk publiek u wilt trekken en welke rol het publiek voor uw museum heeft.

Resultaten
Aan de hand van de ingevulde vragen wordt het museum gepositioneerd in een kwadrant met vier Museumarchetypen. Een archetype is een oerbeeld, een symbolische voorstelling. De Museumarchetypen zijn gebaseerd op het concurrerend waardemodel van Quinn (1999), een organisatiekundige theorie over de belangrijkste indicatoren van succesvolle organisaties. Ze corresponderen met vier maatschappelijke waarden van musea: collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde en belevingswaarde. De archetypen zijn bedoeld als eerste aanzet tot reflectie en discussie van de visie, missie, strategie en organisatiedoelen. Ze zijn geen eindbeeld, maar een vertrekpunt van waaruit verder gewerkt wordt aan de realisatie van de gewenste toekomst.

De resultaten van de twee ingevulde perspectieven geven een beeld van de richting waarin een museum wil of kan transformeren. Deze resultaten worden in de nabije toekomst, als het tweede en derde deel van het project Museumkompas verder zijn ontwikkeld, gebruikt als eerste stap in de ontwikkeling en aanbeveling van de crossmediale inzet van diensten door musea. Het uiteindelijke doel van de Museumwijzer is daarom om met de resultaten aanbevelingen te geven welke diensten en organisatorische sturing past bij de gewenste toekomstige ontwikkeling van musea. De positionering moet gezien worden als een startpunt van deze discussie.

Nadat u de museumwijzer heeft ingevuld zullen de vier archetypen nader toegelicht worden en zult u er achter komen hoe uw museum zich positioneert in het kwadrant van de vier archetypen.

Veel succes!