Verankering

Programmatische verankering

Museumkompas past in de strategische koers van de regio en de Hogeschool Utrecht en dat het zijn natuurlijk inbedding vindt in het programma in het domein van cultureel erfgoed dat het lectoraat Crossmedia Content van de Faculteit Communicatie & Journalistiek heeft ontwikkeld en uitvoert. Lees verder…

Relationele verankering

De tweede vorm van verankering die we onderscheiden is die van relationele verankering, dat wil zeggen het relatiebeheer. Dit voorstel is juist mogelijk geworden door de vele contacten die er zijn vanuit het lectoraat en BMC met organisaties in de cultureel erfgoed sector, zowel bij musea als bij archieven en bibliotheken. Lees verder…

Verankering van de oplossingen

In het project is reeds een aantal maatregelen genomen om de verankering te waarborgen. Dit betreft de manier van werken met een directe betrokkenheid van de museumprofessional. In het project zelf zijn met name de veldtesten van belang als borging van de resultaten, omdat ze direct ingrijpen op een kernproces bij een museum. Lees verder…


Programmatische verankering (vervolg)

…Dit betreft een doorlopende onderzoekslijn naar crossmediale waardecreatie c.q. business modellen.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit project een vervolg krijgt. We zien dit project als een eerste fase waarin basiskennis en ervaring wordt ontwikkeld. Vervolgtrajecten zien wij vooralsnog op vier gebieden:

 1. Facilitering: het ontwikkelen van een diensteninfrastructuur voor de gehele sector waar digitale diensten ge-insourced kunnen worden.
 2. Schaalbaarheid: de inzichten en oplossingen schaalbaar maken voor grote en kleine musea, en mogelijk ook de doorvertaling naar archieven en bibliotheken.
 3. Validiteit: het verder aanscherpen van de ontwikkelde modellen en tools, en deze beter doorvertalen naar meer en diversere situaties.
 4. Perspectiefwisseling: de oplossingen bekijken vanuit de perspectieven van de twee andere ‘betrokkenen’, namelijk het gemeentelijk perspectief en het publieksperspectief. In het huidige voorstel staat het perspectief van het museum c.q. de museumprofessional centraal.

In overleg met de deelnemers en SIA zal in de tweede helft van dit RAAK-project bekeken worden wat hiervoor de beste aanpak is: een vervolgaanvraag, een RAAK-Pro aanvraag of een andere vorm van financiering.

Relationele verankering (vervolg)

…Het trackrecord van projecten, publicaties en samenwerkingspartners en de deelname van het Crossmedialab aan de werkgroep Digitale Educatieve Diensten van de Vereniging Science Centra zijn hier het bewijs van. Bestaande en nieuwe relaties zullen samen met de projectdeelnemers worden onderhouden door te communiceren over het project, ze erin te betrekken (bijvoorbeeld in het kader van de MediaBattle en InCompanylabs) en ze te wijzen op de mogelijkheden van de samenwerking met het Crossmedialab. Zo organiseert het Crossmedialab met grote regelmaat vrij toegankelijke workshops voor branches op thema’s zoals crossmedia, social media, mobiel, etcetera.

Een bijzondere rol hebben ook DEN en Erfgoed Nederland. DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN bevordert en bewaakt de kwaliteit van digitalisering en digitale dienstverlening door de erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen). DEN investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICT-standaarden en andere landelijke kwaliteitsprincipes voor duurzame digitalisering. Ook stimuleert DEN de erfgoedinstellingen te innoveren en hun diensten aan te passen aan de eisen van de digitaliserende samenleving. Door kwaliteitszorg versterkt DEN de toekomstvastheid en de publieksgerichtheid van een nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Door een stevige en onafhankelijke positie in nationale en internationale netwerken op het gebied van digitaal erfgoed en aangrenzende terreinen bewaakt DEN de aansluiting van de Digitale Collectie Nederland op andere nationale en internationale diensten en voorzieningen. DEN maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur in de culturele sector, en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Voor Erfgoed Nederland geldt grotendeels hetzelfde als voor de NMV. Het sectorinstituut kan middels onderzoeksresultaten haar bestaande relaties uitrusten en stimuleren tot verdere innovaties. De organisatie richt zich op: versterking van de maatschappelijke positionering door:

 • Profilering van de erfgoedsector;
 • Het stimuleren van het gebruik van erfgoed;
 • Innovatieve ontwikkelingen, met als kernpunten: Vergroting van publieksbereik, Digitalisering en e-cultuur en Erfgoededucatie.

Erfgoed Nederland werkt nauw samen met de sector, en expertisebureaus zoals BMC om haar doelstellingen te bewerkstelligen. Hierbij valt te denken aan de cursussen ‘Hollandse Waterlinie forten en musea in de informatiesamenleving’ en ECPO (E-Cultuur en Publiek Ondernemerschap), waarbinnen 15 musea op eigen locatie begeleid werden.

Verankering van de oplossingen (vervolg)

…De resultaten zijn immers niet alleen gericht op het ‘doen’ maar ook op het ‘leren doen’. Hierdoor moet de professional ook in staat zijn na afloop van het project zelfstandig te kunnen handelen.

We willen hier ook wijzen op de relatie met het onderwijs die in het project gerealiseerd wordt. Het lectoraat Crossmedia zal in lijn met haar huidige activiteiten en afspraken richting het onderwijs de volgende zaken realiseren in dit RAAK-project:

 • Inbedding in het reguliere onderwijs van de opleidingen CMD (Communication and Media Design), DC (Digitale Communicatie) en ICM (International Communication Management) in de vorm van projectopdrachten op 2de en 4de jaars niveau: 100 studenten p/j.
 • Minor: onderbrengen van thematiek en onderzoek in de minoren die door het lectoraat worden verzorgd zoals ‘Mobile Business Design': 30 studenten p/j.
 • Afstudeerders: specifieke opdrachten in het kader van het RAAK-project begeleid door de kenniskring en invulling gevend aan het afstudeerprofiel ‘Creatieve Industrie’ van de HU: 4 studenten p/j.
 • Projectopdrachten via projectenbureaus aan de FCJ zoals Nieuwe Dingen Doen en Scompany: 10 studenten p/j.
 • Docenten die in de kenniskring zitten nemen deel aan het onderzoek. Bovendien heeft het lectoraat afspraken met de opleidingen in de faculteit om tot tijdelijke participatie van docenten te komen en daar gezamenlijk in te investeren in het kader van deskundigheidsbevordering en professionalisering: 8 docenten p/j.
Ga door naar Projectorganisatie.